Spillvärme

Yazaki-Nordic

SPILLVÄRME

Klimat-smarta

energilösningar

Ett exempel på klimatsmarta energilösningar är att utnyttja spillvärme från rökgaskylning för att ersätta befintliga eldrivna kylaggregat, som dessutom ofta innehåller ”freoner” som är kraftiga växthusgaser.


Med en Yazaki absorptionskylmaskin kan man utnyttja övrig befintlig kylutrustning som redan finns på plats, för att ersätta det gamla kylaggregatet med ett miljövänligt Yazaki kylaggregat.


Med Yazaki-Nordic´s miljövänliga och kostnads-effektiva alternativ, kan man med kylvatten driva kylaggregatet och därmed tillgodose fastigheternas kylbehov


Yazaki absorptionskylmaskin anpassas till fastighetens kylbehov och kan dessutom utnyttja de komponenter  som ingår i kylsystemet till frikyla under vinter-vår och höst, detta innebär att kyl-produktionen under denna tids-period blir i princip blir kostnadsfri..


Optimal miljöteknik

är god ekonomi

En Yazaki kylanläggning är miljövänlig och framtidssäker som dessutom har en positiv inverkan på miljön.


Minimala kostnader för reparationer, service, och underhåll.


Yazaki ABS-aggregat har saltvatten (H2O/LiBr) som köldmedium och kräver minimalt med service på grund av att processen är helt tillsluten och att aggregaten är serie-tillverkade med högsta kvalitet och bästa precision i Japan.


Storleken på aggregaten (ner till 16 kW kyleffekt) gör att de kan installeras i princip överallt där kylbehov föreligger.


Enkelt uttryckt fungerar ABS-aggregat i princip utan rörliga delar, genom att att man använder sig  av värme som kraftkälla istället för elkraft till skillnad från konventionella kylaggregat som kräver elförsörjning till kompressorn för att kunna producera kallvatten till köldbäraren.


Detta innebär att man kan producera en köldbärare som användas till främst komfort, data och processkyla och det med en mycket låg driftkostnad, eftersom det inte krävs elenergi för att driva kylkompressorn. övriga driftkostnader är även dessa mycket låga då underhållskostnaden är minimal.


I samband med att man installerar/byter kylsystem är det viktigt att tänka på helheten, vilket kan vara att till exempel att utnyttja möjliheten till frikyla eftersom de ingående delar som ingår delvis innehåller flera av dessa funktioner.


Vad gäller miljö är dessa aggregat optimala då mycket lite el krävs samt att köldmediet i aggregatet istället för "freon" eller ammoniak är saltvatten, vilket är både klimatneutralt och helt ogiftigt.


Vi på Yazaki-Nordic hjälper naturligtvis till, genom att se på helheten och konstruera den optimala anläggningen både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

YAZAKI KYLAGGREGAT - DET KLIMATSMARTA ALTERNATIVET

Yazaki-Nordic.se


Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge


Prolom AB                 

Riset 100

790 15 Sundborn


info@yazaki-nordic.se 

www.yazaki-nordic.se