Applicering

Yazaki-Nordic

Exempel på olika tillämpningar

Överskottsvärme från fjärrvärmeverk kan utnyttjas för luftkonditionering lokalt hos företagen utan att fjärrvärmeverken behöver gräva ner fjärrkylrör

FUNKTION

Spillvärme från rökgaser och ångproduktion mm kan användas för produktion av kylvatten till processer och luftkonditionering

Kylvatten från kraftproduktion kan användas som energikälla för kylproduktion.


REFERENSOBJEKT

Enkelt uttryckt fungerar ABS-aggregat i princip utan rörliga delar, genom att att man använder sig  av värme som kraftkälla istället för elkraft till skillnad från konventionella kylaggregat som kräver elförsörjning till kompressorn för att kunna producera kallvatten till köldbäraren.


Detta innebär att man kan producera en köldbärare som användas till främst komfort, data och processkyla och det med en mycket låg driftkostnad, eftersom det inte krävs elenergi för att driva kylkompressorn. övriga driftkostnader är även dessa mycket låga då underhållskostnaden är minimal.


I samband med att man installerar/byter kylsystem är det viktigt att tänka på helheten, vilket kan vara att till exempel att utnyttja möjliheten till frikyla eftersom de ingående delar som ingår delvis innehåller flera av dessa funktioner.


Vad gäller miljö är dessa aggregat optimala då mycket lite el krävs samt att köldmediet i aggregatet istället för "freon" eller ammoniak är saltvatten, vilket är både klimatneutralt och helt ogiftigt.


Vi på Yazaki-Nordic hjälper naturligtvis till, genom att se på helheten och konstruera den optimala anläggningen både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

YAZAKI KYLAGGREGAT - DET KLIMATSMARTA ALTERNATIVET

Yazaki-Nordic.se


Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge


Prolom AB                 

Riset 100

790 15 Sundborn


info@yazaki-nordic.se 

www.yazaki-nordic.se