Fjärrvärme

Yazaki-Nordic

FJÄRRVÄRME

Ett exempel på klimatsmarta energilösningar är att utnyttja överkapaciteten på fjärrvärmen för att ersätta befintliga eldrivna kylaggregat, som dessutom innehåller HFC och HCFC-köldmedier, utan att behöva bygga ut fjärrkylnätet för stora kostnader.


Med en Yazaki absorptinskylmaskin kan man utnyttja befintliga fjärrvärmeledningar för att med hetvatten driva kylaggregatet och kyla fastigheten.


Yazaki absorptinskylmaskin anpassas till fastighetens kylbehov och kan dessutom utnyttja de delar som ingår i kylsystemet till frikyla under vinter-vår och höst, detta gör att kylproduktionen i princip blir kostnadsfri under dessa perioder och påverkar inte eller fjärrvärmedistributionen när den behövs för värmeproduktion.


Detta innebär att man kan utnyttja överkapaciteten i fjärrvärmenätet under sommaren utan ytterligare investeringar i fjärrkylnätet.


Att använda sig av denna lösning med Yazaki absorptionskylmaskin gör att fjärrvärmeverk kan debitera sin kylleverans, på samma sätt som man idag debiterar fjärrvärmen.


Man ökar också sitt kundunderlag genom att kunna erbjuda en kyllösning, till sina kunder där man redan idag redan leverererar fjärrvärme och där det tidigare inte har varit lönsamt, på grund av investerings-kostnaden för konventionell fjärrkyla.


Kunden får en kylanläggning som är miljövänlig utan någon som helst påverkan på miljön där han inte behöver bekymra sig för reparationer, service, funktion eller investeringar då han köper kylan per levererad kWh på samma sätt som han köper fjärrvärmen idag.


Yazaki ABS-aggregat har saltvatten (H2O/LiBr) som köldmedium och kräver minimalt med service på grund av att processen är helt tillsluten och aggregaten är serie-tillverkade med högsta kvalitet och bästa  precision i Japan.


Storleken på aggregaten (ner till 16 kW kyleffekt) gör att de kan installeras i princip var som helst där kylbehov föreligger.

Exempel på inkoppling

Enkelt uttryckt fungerar ABS-aggregat i princip utan rörliga delar, genom att man använder sig  av värme som kraftkälla istället för elkraft till skillnad från konventionella kylaggregat som kräver elförsörjning till kompressorn för att kunna producera kallvatten till köldbäraren.


Detta innebär att man kan producera en köldbärare som används till främst komfort, data och processkyla och det med en mycket låg driftkostnad, eftersom det inte krävs elenergi för att driva kylkompressorn. övriga driftkostnader är även dessa mycket låga då underhållskostnaden är minimal.


I samband med att man installerar/byter kylsystem är det viktigt att tänka på helheten, vilket kan vara att till exempel att utnyttja möjligheten till frikyla eftersom de ingående delarna delvis innehåller flera av dessa funktioner.


Vad gäller miljö är dessa aggregat optimala då mycket lite el krävs samt att köldmediet i aggregatet istället för "freon" eller ammoniak är saltvatten, vilket är både klimatneutralt och helt ogiftigt.


Vi på Yazaki-Nordic hjälper naturligtvis till, genom att se på helheten och konstruera den optimala anläggningen både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.


PRINCIP-RITNING FÖR INKOPPLING MOT FJÄRR-VÄRMESYSTEM


Ritningen visar principen för anslutning/ inkoppling med frikyla från kylmedels-kylare och nödkyla från tappvatten.

Yazaki-Nordic.se


Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge


Prolom AB                 

Riset 100

790 15 Sundborn


info@yazaki-nordic.se 

www.yazaki-nordic.se

YAZAKI KYLAGGREGAT - DET KLIMATSMARTA ALTERNATIVET